صادرات گز پاکستان

گز

صادرات بهترین گز به پاکستان

بهترین صادراتی که از گزها به کشورهای مختلف صورت می گیرد می تواند نمونه گزهای تولیدی اصفهان با بلداجی را شامل گردد که حال این صادرات گز به پاکستان یکی از بخش های تولیدی گز ایران تهیه و ارسال می گردد. گز که به عنوان برترین و بهترین شیرینی سنتی ایران بوده است در کشورهای […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید