صادرات گز اصل

صادرات گز بلداجی

صادرات انواع گز بلداجی اصل

در تشکیل یک گز مرغوب مواد مختلفی دخیل بوده و همه انواع گز می توانند براساس مواد تشکیل دهنده مرغوب و یا بی کیفیت باشند.گز بلداجی انواع گز خود را از بهترین مواد و موادی چون گلاب، عرق بیدمشک، ترنجبین، هل و … تهیه کرده که میزان استفاده از این مواد یا عدم استفاده بسته […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید