تولیدی گز اثلی

بزرگترین تولیدی گز اثلی

بزرگترین تولیدی گز ایران متعلق به قطب و پایتخت های گز چون اصفهان با بلداجی بوده است بنابراین می توان در این مرکز های تولید کننده ی گز هر یک را با نام های تجاری متفاوتی دید. برای نمونه یکی از بزرگترین برندهای تولید کننده ی گز بلداجی گز اثلی ۳۰۳ بوده است که تولیداتی […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید